Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd op vrijdag 7 juni 2024 samengeroepen voor haar 28e vergadering in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat), met deelname van Zijne Excellentie Bisschop Symeon van Domodedovo (Aartsbisdom van de Orthodoxe Kerken van Russische traditie in West-Europa {patriarchaat van Moskou}), Zijne Excellentie Bisschop Justin (Patriarchaat van Servië), Zijne Excellentie Bisschop Mark van Neamts, die Zijne Eminentie Metropoliet Jozef (Patriarchaat Roemenië) vertegenwoordigde, Zijne Excellentie Bisschop Dositheus (Patriarchaat Georgië) en Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom België – Oecumenisch Patriarchaat).

De bisschoppen werden geïnformeerd over de trage gang van zaken betreffende de erkenning van een aantal orthodoxe parochies door de Staat, vooral in het Vlaamse landsgedeelte, alsook over de decreten die in de verschillende gewesten van België van kracht zijn om deze erkenning te verkrijgen.

De bisschoppen, bezorgd over de ernstige problemen die zijn ontstaan binnen de Orthodoxe Jeugdbeweging in Nederland (OJN) en het Orthodoxe Kamp (OZK), verzoeken alle betrokkenen bij het Orthodoxe Zomerkamp om met elkaar in gesprek te gaan in een geest van verzoening. Zij stellen dat niemand van dit proces mag worden uitgesloten, ongeacht jurisdictie of nationaliteit. De bisschoppen herhalen ook dat de Bisschoppenconferentie altijd bereid is om als bemiddelaar op te treden. Een delegatie van de Conferentie zou de verantwoordelijken kunnen ontmoeten om de eenheid en harmonie te bewaren en in het belang van onze jongeren en de Kerk. Een of twee priesters zouden ook als aalmoezeniers kunnen worden aangesteld en als referent van de bisschoppenconferentie functioneren. Zoals de zaken er nu voorstaan, kan de Bisschoppenconferentie dus in geen geval haar zegen geven aan het houden van het kamp in de zomer van 2024.

Ze werden geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de Orthodoxe Kerk in Nederland en haar Adviesraad.

De bisschoppen overlegden de details en het belang van de pelgrimstocht die zij, op uitnodiging van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch, van 21 tot 27 september 2024 zullen maken naar het eiland Patmos -het eiland van de Apocalyps (Openbaring van Johannes).

De bisschoppen wisselden ook informatie en nieuws uit hun respectieve bisdommen uit. Ze feliciteerden ook Mgr. Dositheos met het 10-jarig jubileum van zijn bisschopsambt, die hen op zijn beurt informeerde over de festiviteiten die voor dit jubileum worden voorbereid.

De volgende bijeenkomst van de Benelux Orthodoxe Bisschoppenconferentie is gepland op donderdag 14 november 2024.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Preconciliaire Pan-Orthodoxe Conferentie, die in juni 2009 te Chambésy (Genève) bijeenkwam.