ANBI-informatie OKIN

Hieronder vindt u de informatie over OKiN die alle Orthodoxe ANBI's moeten publiceren
N.B. deze informatie is niet definitief!

Naam Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux
Verkorte versie van de naam Orthodoxe Kerk in Nederland
RSIN-nummer  85 25 74 654
Contactgegevens
Van Alphenstraat 2 ''', 1053 WE Amsterdam.
Bestuur Voorzitter (enig lid van stichting en bestuur), ambtelijk secretaris, ambtelijk penningmeester
Doelstelling De stichting "Orthodoxe Kerk in Nederland” heeft als doel op te treden als representant in Nederland van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux en daarmee van alle Orthodoxe christenen in Nederland. De taken van de Bisschoppenconferentie die betrekking hebben tot Nederland, zijn: 
 • het bewaren en bevorderen van de eenheid van de Orthodoxe Kerk in Nederland in haar theologische, ecclesiologische, canonieke, spirituele, charitatieve, educatieve en missionaire verplichtingen;
 • het coördineren en aansturen van activiteiten met een gemeenschappelijk belang, zoals op het gebied van pastorale zorg, catechese, liturgisch leven, religieuze publicaties, de media en geloofsonderricht;
 • het onderhouden van relaties met andere Christelijke kerken en andere religies;
 • het ontwikkelen van plannen voor een toekomstige canonieke organisatie van de Orthodoxe gelovigen van Nederland;
 • alle aangelegenheden waaruit rechten en/of verplichtingen ontstaan voor de Orthodoxe Kerk in haar verhoudingen met de maatschappij en de overheid 
Beleidsplan
Het algemene doel van de stichting OKiN komt met name tot uiting in de volgende praktische activiteiten: 

Vertegenwoordiging jegens de Nederlandse staat en andere partijen buiten de Orthodoxe kerk:
OKiN treedt op als contactorgaan tussen de Orthodoxe kerk en de Nederlandse overheid, voor zover het geen aangelegenheden betreft van specifieke bisdommen of parochies. Daarnaast vertegenwoordigt OKiN de Orthodoxie binnen de Nederlandse Raad van Kerken (en zijn commissies) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (en zijn commissies). De belangenbehartiging richt zich bijvoorbeeld op de verblijfsstatus en eventueel inburgering van Orthodoxe geestelijken. 

Het facilitair ondersteunen van Orthodoxe parochies en bisdommen in hun functioneren:
Voorbeeld hiervan is het beheren van de status van Algemeen nut beogende instelling (ANBI) die de Belastingdienst per groepsbeschikking aan de kerken van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie heeft toegekend. 

Het coördineren van pastorale zorg die buiten de kaders van individuele parochies en bisdommen valt 
OKiN treedt op als zendende instantie, direct of indirect via het CiO. Dit betreft drie gebieden waarin de Nederlandse staat en geloofsgemeenschappen samen werken:

in Nederlandse gevangenissen zijn enkele procenten Orthodoxen ingesloten. Zij zijn weliswaar meestal geen Nederlands ingezetene, maar hebben wel recht op geestelijke verzorging. OKiN ijvert voor een betere bediening van hen.
Geestelijk verzorging binnen de krijgsmacht 
Orthodoxen die niet lid zijn van een parochie willen vaak wel pastorale zorg in een ziekenhuis en eventueel een begrafenis vanuit de kerk.
d. Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) op Openbare Scholen

Orthodoxe geestelijken die worden gezonden in bovenstaande gevallen en eventueel voorgedragen voor aanstelling bij de desbetreffende (overheids)organen dienen te beschikken over de vereiste opleidingen, inclusief een Nederlandse universitaire ambtsopleiding op het gebied van Orthodoxe geestelijk zorg. Hiertoe opereert onder de hoede van OkiN aan de Vrije Universiteit een centrum voor onderwijs en onderzoek: het ACOT.
Beloningsbeleid Bestuurders en overige functionarissen van OKiN krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden. Ook worden geen gederfde inkomsten vergoed. Onkosten worden wel op declaratie vergoed.
Activiteiten in 2018
Bevordering Orthodoxe eenheid in Nederland:
 • Pan-orthodoxe Liturgie in Rotterdam ter gelegenheid van de Zondag van de Orthodoxie
 • Regelmatig overleg met alle jurisdicties, hun bisschoppen en gemeenschappen
Ondersteuning Orthodoxe gemeenschappen in Nederland:
 • Advies aan parochies en kloosters over salariëring van geestelijken
 • Advies aan parochies en kloosters over kerkgebouwen (verwerving, onderhoud en subsidies)
 • Verstrekken van liturgische teksten in het Nederlands op aanvraag van parochies
 Intern en administratief:
 • Vergaderingen bestuur en Adviesraad
 • Informatievoorziening aan parochies en klooster
 • Officiële lancering van de website
 • Onderhoud website
 • Vaststellen en bijhouden van lijst parochies met ANBI-status
Geestelijke verzorging:
 • Doorgeleiden van verzoeken om geestelijke verzorging naar de relevante geestelijken (afhankelijk van regio en culturele achtergrond)
 • Regelmatig werkoverleg met de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Voor een aantal penitentiaire instellingen is een vaste aanwezigheid van Orthodoxe geestelijken gewaarborgd
 • Deelname aan bijscholingsbijeenkomsten Orthodoxe geestelijk verzorgers Justitie
 • Ontwikkeling van een ambtsopleiding voor Orthodoxe ambtsdragers (financiering goedgekeurd door het Ministerie van OCW)
 • Overleg met Oriëntaalse kerken over afstemming geestelijke verzorging Justitie
 Vertegenwoordiging van de Orthodoxie:
 • Vertegenwoordiging bij de landelijke Raad van Kerken
  1. Deelname aan plenaire vergaderingen
  2. Deelname beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap RvK, het Eucharistie-project       
 • Vertegenwoordiging bij CIO:
  1. Deelname aan vergaderingen CIO-plenair
  2. Deelname aan vergaderingen CIO-J
 • Ontmoetingsdag met Oriëntaalse, Anglicaanse en Oud-Katholieke kerken
 • Vertegenwoordiging tijdens de Oecumenische gebedsdienst voor de martelaren en de vrede van de Gemeenschap van Sant’Egidio
 • Vertegenwoordiging tijdens bezoek van patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem II aan Nederland
 • Beantwoorden van vragen van de pers
Financiën 2018 De financiële gegevens van de Stichting OKIN over het jaar 2018 treft U aan in de bijlage.