Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland en groepsbeschikking

Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland en ANBI-status
Sinds 01 januari 2008 hebben de Kerken, aangesloten bij het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), een groepsbeschikking. Dit betekent dat alle aangesloten kerken automatisch de status van "Algemeen Nut Beogende Instellingen" (ANBI) hebben. Er zijn 31 kerkgenootschappen aangesloten bij het CIO. Van 2008 tot 2013 was de Orthodoxie bij het CIO vertegenwoordigd door de Vereniging van Orthodoxen. Sinds 2013 wordt deze functie vervuld door de Stichting Orthodoxe Kerk in NederlandANBI's kennen verschillende belastingvoordelen:
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst, dit behoeft niet meer notarieel te worden vastgelegd. 
Nieuwe ANBI-regels
In het kader van transparantie en efficiency heeft de Belastingdienst in 2014 een nieuw beleid voor ANBI's ingevoerd. Er is o.a. besloten om de voorwaarden voor de ANBI-status per 1 januari 2014 aan te passen. Voor de kerken is met het CIO overeengekomen dat de ingangsdatum hiervoor 1 januari 2016 wordt. Ook heeft de belastingdienst besloten dat individuele ANBI-statussen voor kerken niet meer noodzakelijk zijn. Deze komen in de nieuwe regeling te vervallen. 

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. In kerkelijk verband (CIO) is afgesproken om per 1 januari 2015 klaar te zijn. Dit betreft in de Orthodoxe Kerk alle de kerken, kloosters, parochies, stichtingen en verenigingen. Overige stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen; voor kerkgenootschappen is dus een uitzondering gemaakt. 

Transparantie verplicht
Elke kerk, klooster, parochie wordt straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van een koepelorganisatie (in dit geval OKiN). Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden. 

Wat moet er online te zien zijn?
 1. Naam van de kerk, klooster, parochie (NB: de kerkordelijk juiste naam!)    
 2. Het RSIN- of fiscaal nummer (dit wordt door de Belastingdienst verstrekt)
 3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres)    
 4. Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden, alleen de functies)
 5. Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)    
 6. Verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk / koepelorganisatie    
 7. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden Orthodoxe Kerk en de vindplaats daarvan – indien van toepassing)    
 8. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting)    
 9. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)    
 10. Een financiële verantwoording : samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-1-2016 zal dit de cijfers over het boekjaar 2014 betreffen.
Samengevat
Vanaf 1 januari 2016 moeten de Orthodoxe parochies en kloosters in Nederland samen met hun annexe organisaties aan de nieuwe regels voldoen. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt. Het is van essentieel belang om dit op tijd en goed te regelen omdat anders de giftenaftrek in gevaar komt.