Nieuws


Orthodoxe ontmoetingsdag in Amsterdam op 18 november
 
Op 18 november organiseert de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux een ontmoetingsdag in Amsterdam.
De dag is bedoeld voor alle Orthodoxe Christenen die elkaar, hun kerken en culturen willen ontmoeten en ontdekken.
Verschillende Orthodoxe bisschoppen zullen bij de ontmoeting aanwezig zijn.
Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u op de site https://ontmoetingsdag.wordpress.com


Nederlandse vertaling van catechismus "De levende GodĒ
 
Op 30 september is de Nederlandse vertaling van het boek "De Levende God, een orthodoxe catechismusĒ gepresenteerd.
Het betreft een vertaling van "Dieu est vivant" door Jozef Wijker, lector van de parochie Amsterdam. De presentatie is geleid door aartspriester Sergei Ovsiannikov. De eerste oplage van 150 exemplaren was binnen drie dagen uitverkocht.
Het boek kan worden besteld bij uitgeverij Iveron: stichting.iveron@gmail.com

(geplaatst: 3 oktober 2017)

Orthodoxe kerken in Nederland formuleren gezamenlijk standpunt over deelname aan de Oecumenische dialoog
 
De Raad van Kerken in Nederland voert gesprekken over de verschillende kerkfamilies die in Nederland te vinden zijn.
Doel van dat gesprek is de bekendheid van de verschillende kerken bevorderen en het aantal aanknopingspunten voor de oecumene vergroten.
In de maand september 2017 heeft de Raad over de Orthodoxe Kerken in Nederland gesproken.
Namens de Orthodoxe Bisschoppenconferentie is een notitie geschreven.
 
(geplaatst: 3 oktober 2017)
COMMUNIQUE VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX(CEOB-OBB) 
 
Brussel Ė De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) is op woensdag 7 juni voor de dertiende keer bijeengekomen ten kantore van de Orthodoxe Metropolie aan de Charbolaan 71 in Brussel onder voorzitterschap van z.e. metropoliet Athenagoras van BelgiŽ (Oecumenisch Patriarchaat). Tevens aanwezig waren aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), bisschop Marc (Patriarchaat van RoemeniŽ), bisschop DositheŁs (Patriarchaat van GeorgiŽ) en aartsbisschop Michel (Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland Ė Patriarchaat van Moskou). 
 
De bisschoppen zijn geÔnformeerd over de ontmoetingen die hebben plaatsgevonden tussen de hoofden van de erkende godsdiensten en Koning Philip van BelgiŽ, premier Charles Michel en Minister van Justitie Koen Geens. Ook de oprichting van een permanent dialoogplatform voor de godsdiensten en de Belgische federale regering en de ondertekening van een handvest tussen de godsdiensten en de Vlaamse regering zijn ter sprake gekomen. 
 
De hiŽrarchen hebben gedachten uitgewisseld over de noodzaak van een betere sociale en linguÔstische   integratie van Orthodoxe parochies in hun plaatselijke gemeenschappen, over ontwikkelingen op het gebied van godsdienstonderwijs en over een project om een Orthodoxe school op te richten in de Federatie WalloniŽ-Brussel.
 
  Afbeelding invoegen     VLNR:bisschop DositheŁs (Patriarchaat van GeorgiŽ),
aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou),
metropoliet Athenagoras van BelgiŽ (Oecumenisch Patriarchaat),
aartsbisschop Michel (Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland Ė Patriarchaat van Moskou),
bisschop Marc (Patriarchaat van Roemeni
 
In navolging van veel andere geloofsgemeenschappen in Nederland hebben de bisschoppen een besluit genomen en ondertekend inzake het oprichten van een meldpunt dat adequate steun kan bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik en hun families. 
 
De leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie geven andermaal uiting aan hun respect voor de waardigheid het menselijk leven en spreken hun afkeuring uit inzake euthanasie op psychiatrische patiŽnten. In dit verband spreken zij hun steun uit voor de recente verklaring van de Katholieke bisschoppen van BelgiŽ waarin wordt opgeroepen tot terughoudendheid en het voorzetten van de dialoog over euthanasie voor personen met fysieke aandoeningen.
 
De bisschoppen hebben gesproken over de situatie en het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland en hebben tevens informatie uitgewisseld over het leven van elk bisdom. 
 
De bisschoppen hebben tenslotte het voornemen uitgesproken om begin 2018 samen een bedevaart naar de Athos te houden en om in najaar 2018 een Orthodox congres van de Benelux te organiseren.
 
De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux zal plaatsvinden op 14 november 2017.
 
De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is opgericht bij besluit van de vierde pan-Orthodoxe preconciliaire conferentie in Chambésy (Zwitserland) in juni 2009. 
 
Besluit van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux
 
In 2014 hebben wij samen met de overgrote meerderheid van de Nederlandse Christelijke kerken de verklaring "De kerk Ė een veilige plekĒ ondertekend over misbruik in de Kerk, met name seksueel misbruik van minderjarigen. De Kerk moet een plaats zijn waar zij die er dienen en zij die er hun heil zoeken zich absoluut veilig weten. Geen enkel misbruik kan er geduld worden, het minst misbruik door haar functionarissen.
 
Als teken van onze steun aan de verklaring besluiten wij om een meldpunt in te richten waar Orthodoxe gelovigen terecht kunnen in geval van (vermoeden van) misbruik. Centraal bij het meldpunt zal een vertrouwenscommissie staan, bestaand uit één bisschop (metropoliet Athenagoras), één priester en één leek. Wij geven deze commissie de zegen om een protocol uit te werken om op vertrouwelijke en verantwoorde wijze meldingen over mogelijke gevallen van misbruik te behandelen, een protocol dat vervolgens door onze Bisschoppenconferentie zal worden vastgesteld.
 
Wij zullen samenwerken met het meldpunt teneinde voor slachtoffers en hun families gepaste (pastorale, psychologische en juridische) zorg te kunnen waarborgen. Ook zullen wij pastorale zorg bieden aan misbruikplegers. Bij strafbare feiten zullen wij onze volledige medewerking verlenen aan de bevoegde instanties. In onze bisdommen zullen wij ons inspannen om alle vormen van misbruik te voorkomen en om alle noodzakelijke maatregelen te nemen zodat de Kerk voor allen, groot en klein, een veilige plaats kan zijn.
 
Als leden van de vertrouwenscommissie benoemen wij:
Bisschop: metropoliet Athenagoras van BelgiŽ
Priester: Priestermonnik Boris (Chapchal), klooster van de h. Profeet Elia, Sint-Hubert
Leek: Dr. Hanna Bos, parochie h. Petrus en Paulus, Deventer
 
(geplaatst: 8 juni 2017)


Vergadering van de Adviesraad van de stichting "Orthodoxe Kerk in NederlandĒ (OKIN) 
 

Op 19 mei heeft de Adviesraad van de stichting "Orthodoxe Kerk in NederlandĒ vergaderd in Amsterdam. De stichting vertegenwoordigt de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) in Nederland. De Adviesraad bestaat uit één lid per bisdom met gemeenschappen in Nederland.

Aan de vergadering namen deel: 
  • Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ Exarch van Nederland en BelgiŽ (voorzitter OKIN)
  • Priester Ioannis Psomas (Oecumenisch Patriarchaat, opvolger van v. Georgios Perris)
  • Aartspriester Theodoor van der Voort (Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West-Europa, Exarchaat van het Oecumenisch Patriarchaat, ook vertegenwoordiger bij Raad van Kerken in Nederland)
  • Priester Hildo Bos (Patriarchaat van Moskou, ook secretaris OKIN)John Andersen (Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland, Patriarchaat van Moskou)
  • Hypodiaken Nicolae Craciun (Patriarchaat van RoemeniŽ)
  • Priester Michael Bakker (vertegenwoordiger bij CIO-J)
  • Nikolaos Tsakirakis (penningmeester OKIN)
  • Hans van der Kamp (adjunct-secretaris OKIN, vertegenwoordiger bij CIO)
  • De Patriarchaten van ServiŽ en Bulgarije waren verhinderd.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding invoegen
 
Aan het begin van de vergadering zongen de aanwezigen "Eeuwige gedachtenisĒ voor aartspriester Grigoriy Krasnotsvetov, de in februari 2017 overleden secretaris van het Bisdom Den Haag en Nederland van het Patriarchaat van Moskou.
 
Nieuws uit de bisdommen
Tijdens de vergadering werd nieuws uit de bisdommen uitgewisseld, o.a. de wijding van nieuwe geestelijken in Amsterdam, Deventer, Rotterdam, Utrecht en Zaandam. Ook werd besloten om de nieuw opgerichte parochie van het Patriarchaat van AntiochiŽ uit te nodigen voor OKIN en de Adviesraad.
 
Activiteiten
De Adviesraad stelde het jaarverslag 2016 vast, dat op de site van OKIN is te vinden.  Ook werd besloten om een evenementencommissie op te richten, met vader Theodoor van der Voort als coŲrdinator. Elke jurisdictie zal een lid afvaardigen. Als eerste evenement (naast de jaarlijkse Liturgie op de vierde zondag van de Grote Vasten) is een Orthodoxe ontmoetingsdag gepland op 18 november 2017. Als thema is voorgesteld "Orthodox in Nederland.Ē Meer informatie volgt.
 
FinanciŽn
De belangrijkste kosten van OKIN zijn de jaarlijkse contributie aan de Raad van Kerken in Nederland (2016: €1690) en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, €820). Er worden geen salarissen betaald. Als inkomsten heeft de Bisschoppenconferentie bepaald dat elke parochie €100 per jaar afdraagt aan de werkzaamheden. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. Een belangrijke meevaller was een schenking van de Russisch-Orthodoxe parochie Amsterdam van €2800 voor oprichtingskosten.
 
Orthodoxe geestelijke verzorging 
OKIN draagt Orthodoxe geestelijk verzorgers voor bij het Ministerie van Justitie. Hierbij gaat het om "freelancersĒ; geestelijk verzorgers die op oproepbasis gevangenen bezoeken. Er zijn geen Orthodoxe geestelijk verzorgers in vaste dienst bij het Ministerie. Wel is voor een aantal gevangenissen een aantal uren per maand afgesproken. Contactpersoon met het Ministerie is archimandriet Meletios (Webber). De vergadering droeg twee nieuwe geestelijken, priester Ioannis Psomas (Oecumenisch Patriarchaat) en priester Jovan Bilbia (Patriarchaat van ServiŽ) voor als nieuwe geestelijk verzorgers. Hierbij bestaat het team Orthodoxe geestelijk verzorgers uit archimandriet Meletios (Webber), priestermonnik Jewsewy (Vaillant), priester Hildo Bos, priester Michael Bakker, priester Ioannis Psomas en priester Jovan Bilbia.

Orthodoxe Kerk start meldpunt misbruik 
In 2014 ondertekende de Orthodoxe Bisschoppenconferentie samen met 22 andere kerken een verklaring tegen machtsmisbruik en met name seksueel misbruik binnen de kerken. Om dit concreet te maken heeft OKIN besloten om een meldpunt voor Orthodoxe Christenen te creŽren waar onafhankelijke deskundigen slachtoffers zullen ondersteunen. Het meldpunt zal worden ontwikkeld door een vertrouwenscommissie bestaande uit een bisschop, een geestelijke en een leek. De commissie zal gebruik maken van de ervaring van andere kerken met het oprichten van een meldpunt. 
 
(geplaatst: 31 mei 2017)


Namens Bisschop Arseny, Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland, bent u van harte welkom om deel te nemen aan de herdenkingsdienst die is georganiseerd voor de Martelaren die zijn heengegaan op zondag 9 april jl., Palmzondag. 

Deze dienst vindt plaats op:
Zaterdag 20 mei 2017 om 15:00 uur

Ons adres is Mosstraat 2, 1032 JW Amsterdam. De volledige uitnodiging vindt u in de bijlage
(geplaatst: 9 mei 2017)
 
 


XXV International Ecumenical Conference of Orthodox Spirituality
THE GIFT OF HOSPITALITY
Bose, 6Ė9 September 2017
in collaboration with the Orthodox Churches

The 25th International Ecumenical Conference on Orthodox Spirituality, organized in collaboration with the Orthodox Churches (Bose, 6Ė9 September 2017) wishes to examine more closely an essential dimension of Christian life: xenitia, the consciousness of being strangers and temporary residents on earth, which leads to welcoming the other as a gift of God, to philoxenia.
For more info: see info

(geplaatst: 9 mei 2017)
 
 


  Uitnodiging

  voor de ontmoetingsdag voor Oosters-, Syrisch-, Eritrees-Orthodoxen

 
zaterdag 17 juni 2017
welkom  10.30 uur - aanvang  11.00uur in de Driehoek in Utrecht
naast de Oud-Katholieke kathedraal (Ī10 minuten lopen uit Utrecht CS)
aanmelding:secretarisoek@gmail.com
meer info: Uitnodiging
 
(geplaatst: 9 mei 2017)
 
 


Antiocheens Orthodoxe Kerk in Nederland 
Oud-Katholieke Parochie St. Vitus te Hilversum
 
UITNODIGING 21 MEI 2017 
 
De al jaren durende strijd in SyriŽ heeft tot op heden vele duizenden slachtoffers onder de leden van alle bevolkingsgroepen gekost. Ook de christenen in SyriŽ zijn hiervan niet uitgezonderd. 
In april 2013 werden twee vooraanstaande geestelijken door onbekende militanten ontvoerd. Van hun lot is tot op heden niets met zekerheid bekend. Het betreft Boulos (Paulus) Yazdji, Metropoliet van de Antiocheens Orthodoxe Kerk van Aleppo en Youhanna (Johannes) Ibrahim, Metropoliet van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Aleppo. 
Hun geloofsgenoten in SyriŽ en over de hele wereld maken zich ernstige zorgen om deze gewaardeerde geestelijke leiders. Op diverse manieren proberen zij de aandacht van de wereld op deze ontvoerden te richten en hopen zij dat hun bisschoppen toch nog veilig aan hun kerken mogen worden teruggegeven.  
De in Nederland verblijvende leden van de Antiocheens Orthodoxe Kerk willen de aandacht van de Nederlandse samenleving op het lot van deze twee bisschoppen Ė die symbool staan voor zovele andere ontvoerden Ė vestigen.  
In samenwerking met de Oud-Katholieke parochie van Sint Vitus te Hilversum zal er op zondagmiddag 21 mei een bijeenkomst worden georganiseerd, waarin gesproken zal worden over het lot van de twee bisschoppen. 
Dit zal gebeuren door verhalen van kerkleden uit SyriŽ en door videobeelden. Medewerking zal worden verleend door het koor van de Antiocheens Orthodoxe Kerk in Nederland en er zal gesproken worden door Zijne Eminentie Isaac Barakat, Metropoliet van Duitsland en Centraal-Europa van de Antiocheense Orthodoxe Kerk en door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Dr. Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk. 

De bijeenkomst begint om 15.00 uur in de Oud-Katholieke parochiekerk Sint Vitus, Melkpad 12, 1217 KC Hilversum en zal duren tot ca. 17.00 uur.Hierna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Gemeenschapscentrum De Akker naast de kerk. 
U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.  

Graag verzoeken wij U om uw komst te melden aan:mailadres: info.aokn@gmail.com
 
(geplaatst: 4 mei 2017)
 
 
 

Persbericht van de Stuurgroep Kerkennacht Nederland
 
Artistieke film voor Kerkennacht
 
Gedicht Rob van Uden
Wessel van Wanrooij uit Rijen heeft een script gemaakt van twee minuten. Hij brengt een vrouw in beeld van ongeveer dertig jaar die langs een kerk loopt, wanneer ze zich aangesproken weet door een stem die kenners herkennen als de stem van de bisschop van Den Bosch. De bisschop spreekt een gedicht uit van Rob van Uden. Ondertussen kijkt de camera mee met de vrouw die de kerk ontdekt. Terwijl ze door de kerk loopt, verandert haar gestalte en zijn achtereenvolgens de secretaris van de Raad van Kerken (ds. Klaas van der Kamp) en de voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk (ds. Karin van den Broeke) te zien.

Mgr. De Korte
Ondertussen spreekt mgr. Gerard de Korte tekst uit van een gedicht over Ďeen meisje dat durft geloven dat dromen hier geborgen zijní en Ďeen kind dat nog niet weet wat kruis of lijden isí. Uiteindelijk komt actrice Caroline Lichtenberg weer in beeld als de tekst afsluit met Ďde deur staat open, hier ben je thuisí. 
Beelden

De filmploeg heeft drie dagen gebruikt om de film op te nemen. In de opnamen zijn de St. Jan in Den Bosch, de kapel van het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerken in Utrecht en de Oud- Katholieke Kerk in Amersfoort verweven. Doel is op speelse wijze duidelijk te maken dat mensen in het weekend van 23 juni welkom zijn om kennis te nemen van wat er in kerken in Nederland aan schatten te zien is en wat er aan moois te beleven valt.


(geplaatst: 4 mei 2017)Afbeelding invoegen   Pan-Orthodoxe Liturgie in Rotterdam

Op zondag 26 maart 2017 zal in de Grieks-Orthodoxe kerk "heilige NikolaosĒ in Rotterdam een plechtige pan-Orthodoxe Liturgie gevierd worden.
De officiŽle aankondiging van het Oecumenisch Patriarchaat vindt U hier :  /files/17.03.26%20Aankondiging%20Pan-Orthodoxe%20Liturgie.pdf
 
(geplaatst 9 maart 2017) 
Nieuwe leerstoel Orthodoxe theologie en opleiding Orthodoxe theologie aan de VU.
 
Op 13 januari 2017 vond aan de Vrije Universiteit de inaugurele rede plaats van vader John Behr als hoogleraar op de Metropoliet Kallistos-leerstoel in Orthodoxe Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Op dezelfde dag vonden ook plaats: een expert meeting over het werk van de nieuwe hoogleraar en een sessie met voorlichting over de Orthodoxe opleidingen van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT, www.acot.nl). Aartspriester John Behr groeide op in Engeland, waar zijn overgrootvader en vader dienden als priesters in de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij zal zijn aanstelling als hoogleraar combineren met zijn functie van decaan van St. Vladimirís Orthodox Theological Seminary te New York.


Per 1 maart 2017 is diaken Joan Lena in dienst getreden van de VU als docent Orthodoxe liturgische theologie van het ACOT. Vader John, vader Joan en vader Michael Bakker, directeur van het ACOT zullen het onderwijs in de pre-master verzorgen. Deze pre-master start in september 2017.

(geplaatst: 9 maart 2017) 
 
 
In memoriam Aartspriester Grigoriy Krasnotsvetov (18 januari 1961 Ė 27 februari 2017) 
 
Op de avond van 27 februari 2017 is aartspriester Grigoriy Krasnotsvetov, secretaris van het bisdom Den Haag en Nederland van het Patriarchaat van Moskou, vredig ingeslapen in de Heer. Kort daarvoor was hij 56 jaar geworden.
 
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op 2 maart 2017 om 11:00 uur in de Kerk van de heilige en rechtgelovige Grootvorst Alexander van de Neva. (Schiedamsesingel 220, 3012 BA Schiedam)
 
De dienst zal worden geleid door de hooggetijde Simon, aartsbisschop van Brussel en Belgie en locus tenens
van het bisdom Den Haag en Nederland. De geestelijkheid van beide bisdommen is van harte welkom (kleur gewaden: wit), evenals alle gelovigen, vrienden en bekenden van Vader Grigoriy.

Eeuwige gedachtenis, aartspriester Grigoriy Krasnotsvetov! 

  Afbeelding invoegen


Aartspriester Grigoriy Krasnotsvetov was de zesde priester in het oude geslacht Krasnotsvetov. Zijn grootvader, priester Michail Krasnotsvetov, was in 1931 gearresteerd en op 12 oktober 1937 geŽxecuteerd (hij is postuum in ere hersteld). Zijn vader, aartspriester Pavel Krasnotsvetov, dient tot op heden als rector van de kerk van de Moeder Gods van Kazan in Sint-Petersburg.

Vader Grigoriy studeerde in 1984 af aan het Theologisch Seminarie van Leningrad. In 1988 beŽindigde hij de Theologische Academie van Leningrad met de graad van Kandidaat1 in de Godgeleerdheid.

In 1988 werd hij tot diaken gewijd door Metropoliet Alexis van Leningrad en Novgorod (de latere Patriarch Alexis van Moskou en geheel Rusland), die hem in 1989 eveneens tot priester wijdde.

In 1990 werd vader Grigoriy uitgezonden om in Nederland te dienen. Hij werd aangesteld als rector van de parochie van de Moeder Gods van het Snelle Verhoor in Rotterdam. Vanaf 1992 diende hij ook als secretaris van het bisdom Den Haag en Nederland.

Een van de belangrijkste verdiensten van aartspriester Grigoriy was de bouw van een nieuwe Orthodoxe kerk in Rotterdam. Vanaf 1993 wijdde vader Grigoriy zich 10 jaar lang aan de verwezenlijking van dit project. Dankzij zijn energie, zijn inspanningen en in niet geringe mate ten koste van zijn zenuwen werd zo de eerste kerk in Nederland gebouwd die aansluit bij de beste voorbeelden van de Russisch-Orthodoxe architectuur. De kerk werd op 20 juni 2004 gewijd ter ere van de heilige en rechtgelovige Alexander van de Neva door Metropoliet Kirill van Smolensk en Kaliningrad, de huidige Patriarch Kirill van Moskou en geheel Rusland.

Het bouwen van een kerk was een verdienste, maar waarschijnlijk een nog grotere verdienste van vader Grigoriy was het creŽren van een sterke Christelijke gemeenschap binnen deze kerk. Vader Grigoriy is dierbaar voor parochianen van de kerk in Rotterdam, voor parochianen van andere kerken en zelfs voor gedetineerden Ė want ook voor hen droeg hij pastorale zorg. Voor allen was hij een toonbeeld van de liefde des Heren, voor Wie er geen grote of kleine mensen bestaan, maar enkel geroepenen tot het Koninkrijk Gods..

Eeuwige gedachtenis, aartspriester Grigoriy Krasnotsvetov! 

(geplaatst: 2 maart 2017)